วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

แบบฟอร์มสมัครงาน

รูปถ่าย


ตำแหน่งงานที่สมัคร

ตำแหน่ง

เงินเดือนที่ต้องการ

บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ

(นาย/นาง/นางสาว)

นามสกุล

ชื่อเล่น

Name

(Mr./Mrs./Miss)

Surname

บัตรประชาชนเลขที่

โทรศัพท์

Email

วัน/เืดือน/ปีเกิด

อายุ

ปี

ส่วนสูง

ซม.

น้ำหนัก

กก.

สถานที่เกิด

สถานภาพ

£

โสด

£

สมรส

£

อื่นๆ

เชื้อชาติ

สัญชาติ

ศาสนา

จำนวนพี่น้อง

คน

เป็นลูกคนที่

ที่อยู่

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

บุคคลที่สามารถติดต่อได้(กรณีฉุกเฉิน)

ชื่อสกุล

อาชีพ

เกี่ยวข้องเป็น

สถานที่ทำงาน

โทรศัพท์

ประวัติการศึกษา(อย่างน้อย 1 ข้อมูล)

ข้อมูลที่ 1

ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คณะ/สาขา

วิชาเอก

วิชาโท

ปีการศึกษา

พ.ศ.

-

พ.ศ.

เกรดเฉลี่ย

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลที่ 2

ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คณะ/สาขา

วิชาเอก

วิชาโท

ปีการศึกษา

พ.ศ.

-

พ.ศ.

เกรดเฉลี่ย

ข้อมูลอื่นๆ

ประวัติการทำงาน

ยังไม่มีประวัติการทำงาน

มีประวัติการทำงาน

ข้อมูลที่ 1

บริษัท

ระยะเวลา (ระบุ วัน/เดือน/ปี)

-

ตำแหน่งงาน

ลักษณะงานที่ทำ

เงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับ

ข้อมูลที่ 2

บริษัท

ระยะเวลา (ระบุ วัน/เดือน/ปี)

-

ตำแหน่งงาน

ลักษณะงานที่ทำ

เงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับ

ข้อมูลที่ 3

บริษัท

ระยะเวลา (ระบุ วัน/เดือน/ปี)

-

ตำแหน่งงาน

ลักษณะงานที่ทำ

เงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับ

ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์

โปรแกรม

ดีมาก

ดี

พอใช้

น้อย

ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ

ภาษา

ดีมาก

ดี

พอใช้

น้อย

ความสามารถด้านอื่นๆ

ความสามารถในการพิมพ์ดีด

ความสามารถในการขับขี่พาหนะ

พิมพ์ดีดไทย

คำ/นาที

สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์

มีพาหนะเป็นของตัวเอง

พิมพ์ดีดอังกฤษ

คำ/นาที

สามารถขับขี่รถยนต์

ความสามารถอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น ประวัติการฝึกอบรม/คุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน)

ความคิดเห็นของผู้สมัคร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้กล่าวข้างต้นเป็นเท็จ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ อาจพิจารณาเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือ
ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

......................................................

(...................................................)

วันที่สมัคร ........./.............../.........

ไม่มีความคิดเห็น: