วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

ประกาศสมักงาน

BioMedia (Thailand) Co Ltd

A local microbiology company is seeking qualified candidates to join them in the following positions: 1.

Laboratory Manager 1 Positions Qualifications:

Responsible for the overall management of the microbiology laboratory, including operational and administrative functions Must possess strong planning and management skills. Sound knowledge of safe laboratory practices and international quality systems eg ISO, CLSI etc. Candidates with microbiology background would be strongly favoured A good command of spoken and written English is required

Production Supervisor 1 Positions

Qualifications:

Experience in microbiology media production Oversee calibration and maintenance of laboratory equipment Good planning skills and ability to work independently Team player A good command of spoken and written English is required Interested candidates should send their CV to: General Manager 72/229 Moo7 Salathamasob Rd Salathamasob, Thaweewatana Bangkok 10170 Tel

แบบฟอร์มสมัครงาน

รูปถ่าย


ตำแหน่งงานที่สมัคร

ตำแหน่ง

เงินเดือนที่ต้องการ

บาท

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ

(นาย/นาง/นางสาว)

นามสกุล

ชื่อเล่น

Name

(Mr./Mrs./Miss)

Surname

บัตรประชาชนเลขที่

โทรศัพท์

Email

วัน/เืดือน/ปีเกิด

อายุ

ปี

ส่วนสูง

ซม.

น้ำหนัก

กก.

สถานที่เกิด

สถานภาพ

£

โสด

£

สมรส

£

อื่นๆ

เชื้อชาติ

สัญชาติ

ศาสนา

จำนวนพี่น้อง

คน

เป็นลูกคนที่

ที่อยู่

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

บุคคลที่สามารถติดต่อได้(กรณีฉุกเฉิน)

ชื่อสกุล

อาชีพ

เกี่ยวข้องเป็น

สถานที่ทำงาน

โทรศัพท์

ประวัติการศึกษา(อย่างน้อย 1 ข้อมูล)

ข้อมูลที่ 1

ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คณะ/สาขา

วิชาเอก

วิชาโท

ปีการศึกษา

พ.ศ.

-

พ.ศ.

เกรดเฉลี่ย

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลที่ 2

ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คณะ/สาขา

วิชาเอก

วิชาโท

ปีการศึกษา

พ.ศ.

-

พ.ศ.

เกรดเฉลี่ย

ข้อมูลอื่นๆ

ประวัติการทำงาน

ยังไม่มีประวัติการทำงาน

มีประวัติการทำงาน

ข้อมูลที่ 1

บริษัท

ระยะเวลา (ระบุ วัน/เดือน/ปี)

-

ตำแหน่งงาน

ลักษณะงานที่ทำ

เงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับ

ข้อมูลที่ 2

บริษัท

ระยะเวลา (ระบุ วัน/เดือน/ปี)

-

ตำแหน่งงาน

ลักษณะงานที่ทำ

เงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับ

ข้อมูลที่ 3

บริษัท

ระยะเวลา (ระบุ วัน/เดือน/ปี)

-

ตำแหน่งงาน

ลักษณะงานที่ทำ

เงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับ

ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์

โปรแกรม

ดีมาก

ดี

พอใช้

น้อย

ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ

ภาษา

ดีมาก

ดี

พอใช้

น้อย

ความสามารถด้านอื่นๆ

ความสามารถในการพิมพ์ดีด

ความสามารถในการขับขี่พาหนะ

พิมพ์ดีดไทย

คำ/นาที

สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์

มีพาหนะเป็นของตัวเอง

พิมพ์ดีดอังกฤษ

คำ/นาที

สามารถขับขี่รถยนต์

ความสามารถอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น ประวัติการฝึกอบรม/คุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน)

ความคิดเห็นของผู้สมัคร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้กล่าวข้างต้นเป็นเท็จ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ อาจพิจารณาเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือ
ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

......................................................

(...................................................)

วันที่สมัคร ........./.............../.........